مقام آورندگان مسابقات ربوکاپ آزاد ایران 2024

 

ربات های پرنده

Title Team
1 XEROX UAV
2 IRL
3 R3UAV

 

سرویس رسان در کار

Title Team
1 Auriga
2 RRL
3 S.R.B

 

خودرو خودران

Title Team
1 Auriga
2 Roady Challenger
3 Shahid Mazari

 

شبیه سازی 2 بعدی فوتبال

Title Team
1 YuShan2024
2 PYRUS
3 SRBIAU 2D

 

شبیه ساز 2 بعدی فوتبال-استارتر

Title Team
1 CYRUS
2 AE TEAM
3 FALCON

 

دمو - ایده تا پوستر

Title Team
1 ATHMIRA
2 Mr.Bme

 

دمو - ایده تا محصول

Title Team
1 آرمان
3 A.S.R
3 Emc

 

دموی دانش آموزی پرایمری

Title Team
1 کانون رباتیک
2 ferdowsi

 

دموی دانش آموزی-ایده

Title Team
1 شهید علیرضا گیلاسی شاندیز
2 MAC
3 A.E.R.T

 

دموی دانش آموزی-محصول

Title Team
1 ATOMIC ENERGY
2 R.M.C
3 S.G,S

 

فوتبالیست دانش آموزی وزن آزاد

Title Team
1 A.T.R.T
2 FAST AND SMART
3 PI.ROBO

 

فوتبالیست دانش آموزی سبک وزن پرایمری

Title Team
1 A.T.P
2 TI5
3 fast

 

فوتبالیست دانش آموزی سبک وزن سکندری

Title Team
1 Ebrahimi cactus
2 Furiosa
3 Pantronix

 

شبیه ساز فوتبالیست دانش آموزی

Title Team
1 Templars
2 OMEGA
3 Ti4

 

طراحی و ساخت دانش آموزی پرایمری

Title Team
1 Intelligent
2 khaneh Fanavari Shojaei3
3 Pishnam

 

طراحی و ساخت دانش آموزی سکندری

Title Team
1 A.T.R.T
2 khaneh Fanavari Shojaei 4
3 1خانه رباتیک ایران

 

امدادگر خط دانش آموزی پرایمری

Title Team
1 ESLAM PRIME
2 A.T.R.T
3 Pishnam

 

امدادگر خط دانش آموزی سکندری

Title Team
1 Danesh
2 Pishnam
3 Robo_Danesh

 

امدادگر ماز دانش آموزی پرایمری

Title Team
2 Sina Maze

 

امدادگر ماز دانش آموزی سکندری

Title Team
1 KAVOSH
2 Danesh
3 DaneshMaze

 

شبیه ساز امداد دانش آموزی

Title Team
1 DaneshTesla
2 Danesh Prime
3 Robo_Danesh

 

نمایش ربات های دانش آموزی پرایمری

Title Team
1 PVFerdowsi

 

نمایش ربات های دانش آموزی سکندری

Title Team
1 TIS
2 Ti2
3 HOUSE OF IDEA