سرویس رسان در کار

شرکت در مسابقه سرویس رسان در کار مستلزم گذراندن مراحل تایید فنی تیم است. این فرآیند برای اطمینان بخشیدن به کیفیت مسابقه و ایمنی شرکت کنندگان است. همه تیم ها باید متن قوانین 2023 را که فایل آن در لینک زیر است را بخوانند.

همچنین مقاله توصیف تیم (TDP) و یک ویدیو از عناصر اصلی فرآیند تایید شرکت تیم در مسابقات هستند که باید توسط هر تیم تهیه شده و به عنوان بخشی از فرآیند تایید صلاحیت از طریق وب سایت بار گذلری شوند، در صورت عدم بارگذاری آنها تیم اجازه شرکت در مسابقات را نخواهد داشت.

وضعیت تیم ها

تیم سرپرست تعداد اعضاء وابستگی کشور وضعیت وضعیت مالی
Copper Shahrebabak gholamabbas riyahi 6 مجتمع مس شهربابک Iran تایید شده تکمیل شده
GURT Zahra Ghobadpour 8 دانشگاه گیلان Iran تایید شده تکمیل شده
Auriga Mohammad Hossein Moaiyeri 10 دانشگاه شهید بهشتی Iran تایید شده تکمیل شده
RRL Farhan Daemi 8 Imam Khomeini International University Qazvin Iran تایید شده تکمیل شده
S.R.B Alireza Daemi Mojdehi 4 دانشگاه علوم و تحقیقات (باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ) Iran تایید شده تکمیل شده
ATHMIRA Shayan Mamoriyani Isfahani 16 UNIVERSITY OF ISFAHAN Iran تایید شده تکمیل شده
robonald mohammad madeneie 2 آزاد Iran رد شده تکمیل نشده