کمیته فنی

 

رئیس کمیته فنی سرپرست کمیته فنی لیگ
آقای دائمی آقای دائمی فوتبالیست دانش آموزی وزن سبک پرایمری
فوتبالیست دانش آموزی وزن سبک سکندری
فوتبالیست دانش آموزی وزن آزاد
شبیه ساز فوتبالیست دانش آموزی
نمایش ربات های دانش آموزی پرایمری
نمایش ربات های دانش آموزی سکندری
آقای یونسی امداد دانش آموزی خط پرایمری
امداد دانش آموزی خط سکندری
آقای بادی امداد دانش آموزی ماز پرایمری
امداد دانش آموزی ماز سکندری
آقای شریفی شبیه ساز امداد دانش آموزی
آقای نراقی پور طراحی و ساخت ربات پرایمری
طراحی و ساخت ربات سکندری
آقای فرامرزی دموی دانش آموزی پرایمری
دموی دانش آموزی - ایده
دموی دانش آموزی - محصول
آقای ناظمی آقای کشاورزی شبیه ساز 2 بعدی فوتبال - استارتر
شبیه ساز 2 بعدی فوتبال
آقای تیموری انسان نما
آقای نوروزی ربات های پرنده
آقای اباذری خودرو خودران
آقای طاوسی دمو - ایده تا محصول
دمو - ایده تا پوستر
آقای شایسته شبیه ساز امداد و نجات
ربات مجازی امدادگر
آقای رستمی سرویس رسان در کار