ربات مجازی امدادگر

وضعیت تیم ها

تیم سرپرست تعداد اعضاء وابستگی کشور وضعیت وضعیت مالی
Nxt Kimia Bagherzadeh Homaei 1 NOT Iran رد شده تکمیل نشده