هزینه های ثبت نام

 

کلیه تیم هایی که تاییدیه فنی دریافت می نمایند، جهت شرکت در مسابقات می بایست هزینه هر تیم را جداگانه و بصورت یک جا به شماره کارت و یا شبای زیر به نامه آقای مهدی قاسمی میرزائی واریز و سند پرداخت آن را به همراه اسم و ID تیم (که در پنل کاربری قابل مشاهده می باشد) به ایمیل درج شده در قسمت "تماس با ما" وب سایت ارسال نمایند.  درصورتی که پس از گذشت 48 ساعت از ارسال رسید پرداختی وضعیت مالی تیم به "تکمیل شده" تغییر نیافت، می توانند از طریق ارسال پیام به همان ایمیل موضوع را پیگیری نمایند. در صورت عدم پرداخت کامل وجه، امکان حضور تیم در مسابقات وجود نخواهد داشت.

5047-0610-7765-0071

IR910610000004001001239088

 

لیگ های دانشجویی

عنوان

مبلغ به هنگام

(1 الی 15 اسفند)

مبلغ دیر هنگام

(16 الی 18 اسفند)

مبلغ خارج از بازه پرداخت
تیم 8,100,000 12,000,000 16,200,000
عضو (سرپرست/عادی) 1,700,000 2,500,000 3,400,000
عضو (همراه) 2,500,000 3,500,000 5,000,000

 


لیگ های دانش آموزی

عنوان

مبلغ به هنگام

(1 الی 15 اسفند)

مبلغ دیر هنگام

(16 الی 18 اسفند)

مبلغ خارج از بازه پرداخت
تیم 5,300,000 8,000,000 10,600,000
عضو (سرپرست/عادی) 1,700,000 2,500,000 3,400,000
عضو (همراه) 2,600,000 4,000,000 5,200,000

 

 

کلیه مبالغ درج شده در جداول فوق بر حسب ریال می باشند.