شبیه ساز امداد و نجات

وضعیت تیم ها

تیم سرپرست تعداد اعضاء وابستگی کشور وضعیت وضعیت مالی
IRL SEPEHR BELAT 1 Independent Iran رد شده تکمیل نشده
MIC Mohammad Hossein Shekarchi 3 No Formal Affiliation Iran رد شده تکمیل نشده
SACS SEYEDREZA VAZIRI NEJAD 5 Scientific Association of Computer Science of SRBIAU Iran رد شده تکمیل نشده
NULL Mobin Haji Mohammadi 5 Not Associated Iran رد شده تکمیل نشده
QuakeSavers Benjamin Li 1 Independent Scholar Canada رد شده تکمیل نشده
F-A-H Armin Mahmoudzadeh 2 KU Leuven University Belgium رد شده تکمیل نشده