شرایط استفاده

 

توافقنامه بين كاربران و مسابقات بين المللی ربوکاپ آزاد ایران

مسابقات بين المللی ربوکاپ آزاد ایران یك سيستم مدیریت محتوا مي باشد كه از چندین صفحه متنوع تشكيل یافته است. این وب سایت قوانين و مقرراتي را جهت استفاده كاربران از سایت تدوین نموده است كه كاربران مجاز به ویرایش آن نبوده و به منظور استفاده از سایت مي بایست با تمامي این شرایط و نكات اشاره شده به آنها موافقت نمایند.

 

تغيير و تحول در قوانين و شرایط استفاده از سایت

مسابقات بين المللی ربوکاپ آزاد ایران تمام حقوق مربوط به ویرایش شرایط استفاده، قوانين و نكات مطرح شده پيرامون آن را براي خود محفوظ مي دارد.

 

لينك به سایت هاي دیگر

مسابقات بين المللی ربوکاپ آزاد ایران ممكن است شامل لينك هایي به سایت هاي دیگر باشد. سایت هاي لينك داده شده از درون سایت ما، تحت كنترل و نظارت ما نبوده و ما هيچ مسئوليتي را در قبال آنها به عهده نمي گيریم. مسابقات بين المللی ربوکاپ آزاد ایران این لينك ها را تنها جهت ارائه تسهيلات به شما درون سایت قرار داده و محتواي هر لينك، ارتباط خاصي به سایت ما نداشته و ما مسئوليتي را در قبال آن نمي پذیریم.

 

عدم استفاده نامشروع یا ممنوع

جهت استفاده از مسابقات بين المللی ربوکاپ آزاد ایران شما متضمن مي شوید كه تحت هيچ شرایطي از سایت ما در كارهاي نامشروع و ممنوع استفاده نمي نمایيد. شما مجاز به استفاده از سایت مسابقات بين المللی ربوکاپ آزاد ایران تحت هيچ شرایطي كه موجب ایجاد صدمه، غيرفعال شدن سایت، ایجاد اختلال در ظاهر آن و یا صرفاً جهت لذت شخصي باشد نمي باشد.

 

استفاده از امكانات ارتباط جمعی
مسابقات بين المللی ربوکاپ آزاد ایران ممكن است شامل سيستم هاي ارتباط جمعي نظير تالار گفتگو (انجمن) چت روم، گروه هاي خبري، سيستم نظردهي، صفحات مربوط به اطلاعات شخصي و یا سيستم هاي مشابهي باشد كه امكان ارتباط شما با سایر كاربران را فراهم كرده باشد. در اینصورت شما تنها مجاز به ارسال و دریافت پيام و یا فایل هایي مي باشيد كه متناسب با آن سيستم ارتباط جمعي بوده و مي بایست نهایت دقت را نموده تا موجب بروز موارد زیرین نشوید:

  • بد نام كردن، سوء استفاده، حملات مخرب، تهدید و تجاوز به حقوق عمومي سایت و سایر كاربران.
  • انتشار، ارسال، بارگذاري و یا توزیع هرگونه مطلب نامتناسب، برحرمتي، تجاوز و تعدي، گفتار زشت و وقيح، تصاویر شرم آور و عناوین، نام و موارد نامشروع.
  • بارگذاري فایل ها یا مواردي كه به دور از عقل سليم بوده و یا با قوانين سایت مقایرت داشته باشد.
  • بارگذاري فایل هایي كه شامل ویروس بوده، فایل هاي ناقص و خراب و یا هر فایل یا برنامه اي كه موجب بروز اختلال در عملكرد یك كامپيوتر دیگر گردد.
  • تبليغات یا پيشنهاد فروش و خرید هر چيز یا خدمات خاصي به منظور تجارت در سایت.
  • رهبري، هدایت و تشكيل گروه هاي هرمي در نظردهي ها، مسابقات و موارد مشابه.
  • توزیع فایل هایي كه قبلاً توسط یك كاربر دیگر در سایت قرار داده شده است به نام خود.
  • محدود كردن و یا محروم ساختن هر كاربري از استفاده و لذت بردن از خدمات عمومي و سرویس هاي ارتباط جمعي سایت.
  • برداشتن و جمع آوري اطلاعات شخصي افراد بدون جلب رضایت آنها.

 

آئين نامه هاي قابل اجرا در مورد تجاوزات

مسابقات بين المللی ربوکاپ آزاد ایران هيچ وظيفه اي در مورد نظارت بر سيستم هاي ا رتباط جمعي را به عهده نمي گيرد. اگرچه، ما این حق را براي خود محفوظ مي داریم تا بر روي فایل ها و مطالب ارسالي كاربران بازبيني داشته و موارد خلاف قوانين سایت را حذف نمایيم. همچنين ما این حق را براي خود محفوظ مي داریم كه در هر زمان و به هر دليلي دسترسي یك كاربر را به قسمت هاي مختلف سایت نظير سيستم هاي ارتباط جمعي محدود نموده و یا آن كاربر را حتي بدون ذكر علت از ليست اعضاء سایت حذف نمایيم.

مسابقات بين المللی ربوکاپ آزاد ایران این حق را براي خود قائل شده كه در هر زمان بتواند هر اطلاعاتي را كه در مورد قوانين قابل اجرا در سایت مي باشد را اعلام نماید و یا متون انتشار یافته در سایت را ویرایش، ارسال را رد كرده و یا هر اطلاعات یا فایلي را در هر قسمت از وب سایت حذف نماید.

همواره نهایت دقت را هنگام مطرح كردن اطلاعات شخصي خود، دوستان و یا بستگان در سيستم هاي ارتباط جمعي داشته باشيد.

برخي از اطلاعات و فایل هاي بارگذاري شده در سایت ممكن است به منظور استفاده محدود در اختيار شما قرار گذاشته شده باشد، در اینصورت شما موظف به رعایت این حق بوده و نمي بایست از آن مورد خاص سوء استفاده نمایيد.

 

اطلاعات و فایل هاي ارائه شده در وب سایت و یا ارسال ها شده در وب سایت ما

مسابقات بين المللی ربوکاپ آزاد ایران هيچ ادعایي نسبت به تملك اطلاعات و فایل هایي كه توسط شما درون سایت قرار گرفته ندارد (شامل بازخورد ها، پيشنهادها، مطالب ارسالي، بارگذاري فایل و یا ثبت هرگونه اطلاعات در سایت ما). اگرچه شما با ارسال مطلب، بارگذاري فایل و ثبت نظر، آن را به ما هدیه داده اید.

مسابقات بين المللی ربوکاپ آزاد ایران مجبور به پرداخت هيچ پاداش و یا هزینه اي در قبال ارسال هاي شما نيست. همچنين مسابقات بين المللی ربوکاپ آزاد ایران هيچ الزامي نسبت به پذیرفتن اطلاعات ثبت شده شما نخواهد داشت و حتي این اجازه را دارد تا در هر زماني مطالب ارسالي شما را حذف نماید.

شما با ارسال مطالب، بارگذاري فایل، ثبت و یا ارائه نظر كليه مسئوليت آن را به عهده گرفته و پاسخگو خواهيد باهيد.

 

رفع مسئوليت

اطلاعات، نرم افزار، محصولات و خدمات ارائه شده در سایت ما ممكن است شامل خطاهاي گرافيكي و یا برنامه نویسي باشد. قابل ذكر است بصورت دوره اي تغييراتي به این اطلاعات اعمال خواهد شد. همچنين مسابقات بين المللی ربوکاپ آزاد ایران و یا توليد كنندگان آن محصول ممكن است به منظور توسعه برنامه آن را ویرایش نمایند.