درصد مشارکت کمتر از 20 درصد

 

طبق آخرین مذاکرات صورت گرفته با بنیاد ملی نخبگان، اعضای تیم هایی که در پایان مسابقات IranOpen 2024 مقام های اول تا سوم دریافت می نمایند می بایست مشارکت حداقل 20 درصدی در تیم داشته باشند. لذا اعضایی که به هنگام ثبت نام درصد مشارکتشان کمتر از این عدد می باشد در هر حال سهمیه نخبگی دریافت نخواهند کرد. بدیهی است که مجموع درصد مشارکت کلیه اعضای یک تیم می بایست عدد 100 شود.