مقام آورندگان مسابقات ربوکاپ آزاد ایران 2023

 

ربات های پرنده

مقام تیم
1 MRL-UAV
2 Cyrus UAV
3 Robotic house

 

 

ربات صنعتی

مقام تیم
1 MRL

 

 

ربات انسان نما

مقام تیم
1 MRL-HSL
2 Starkit

 

 

خودرو خودران

مقام تیم
1 Auriga
2 Roady Challenger
3 شهید مزاری (ره)

 

 

ماه نورد

مقام تیم
1 Vista
2 Nasir Rover
3 OMID ROBOTICS

 

 

شبیه ساز 2 بعدی فوتبال

مقام تیم
1 Pyrus
2 YuShan2023
3 R3CESBU

 

 

شبیه ساز 2 بعدی فوتبال - استارتر

مقام تیم
1 EMPEROR
2 CYRUS
3 aeteam

 

دموی بزرگسال

مقام تیم
1 Roham Robotics

 

 

دموی دانش آموزی پرایمری

مقام تیم
1 Sina PHA
2 Ferdowsi PTC
3 mr.cooler

 

دموی دانش آموزی سکندری

مقام تیم
1 A.S.R
2 RMC.Interactive shop
3 Besat

 

ربات فوتبالیست وزن آزاد دانش آموزی

مقام تیم
1 Metis
2 Allameh Tabatabaei
3 Justice League
3 A.T.P

 

 

ربات فوتبالیست سبک وزن دانش آموزی

مقام تیم
1 After X
2 Rasta
3 Allameh Tabatabaei
3 Farzanegan 4

 

ربات فوتبالیست سبک وزن دانش آموزی پرایمری

مقام تیم
1 TIS
2 Ferdowsi
3 A.T.F

 

 

شبیه سازی ربات فوتبالیست دانش آموزی

مقام تیم
1 phoenix
2 HelliSim
3 Alpha Force

 

فضای مشترک پرایمری دانش آموزی

مقام تیم
1 Error 404
2 A.T.R.T
3 SSM GOD

 

فضای مشترک سکندری دانش آموزی

مقام تیم
1 Negaahe No
2 Negaresh
3 Digital Defenders

 

RMRC Primary

مقام تیم
1 P.R.T
2 Pishnam
3 P.R.C

 

RMRC Secondary

مقام تیم
1 Pishnam
2 شراگیم
3 خانه رباتیک محبی

 

 

امدادگر دانش آموزی لاین

مقام تیم
1 Pishnam
2 Danesh
3 ESLAM

 

 

امدادگر دانش آموزی ماز

مقام تیم
1 Danesh
2 Danesh Maze
3 Pishnam
3 KAVOSH

 

 

امدادگر مقدماتی پرایمری

مقام تیم
1 Pishnam
2 ESLAM PRO
3 Danesh Mega

 

امدادگر مقدماتی سکندری

مقام تیم
1 ESLAM SMART
2 Danesh Tech
3 ESLAM PRO

 

 

شبیه سازی امدادگر ماز دانش آموزی

مقام تیم
1 Roboverse
2 Tech Army
3 Rapid Response