شبیه سازی سه بعدی فوتبال

وضعیت تیم ها

تیم سرپرست تعداد اعضاء وابستگی کشور وضعیت وضعیت مالی
پرند Parand Sohrab Asadzadeh olghi 1 PAIU دانشگاه ازاد اسلامی واحد پرند Iran رد شده تکمیل نشده
Robops Kamal Zarei 1 Azad Iran رد شده تکمیل نشده