هزینه های ثبت نام

 

کلیه تیم هایی که تاییدیه فنی دریافت می نمایند، جهت شرکت در مسابقات می بایست کل هزینه تیم خود را بصورت یک جا به شماره کارت و یا شبای زیر به نامه آقای مهدی قاسمی میرزائی واریز و سند پرداخت آن را به همراه اسم و ID تیم از طریق نرم افزار به ایمیل درج شده در قسمت "تماس با ما" وب سایت ارسال نمایند.  درصورتی که پس از گذشت 48 ساعت از ارسال رسید پرداختی وضعیت مالی تیم به "تکمیل شده" تغییر نیافت، می توانند از طریق ارسال پیام به همان ایمیل موضوع را پیگیری نمایند. در صورت عدم پرداخت کامل وجه، امکان حضور تیم در مسابقات وجود نخواهد داشت.

5047-0610-7765-0071

IR910610000004001001239088

 

لیگ های دانشجویی

مهلت عنوان مبلغ (ریال)
22 الی 25 فروردین 1402 تیم 6,715,727
عضو (سرپرست/عادی) 1,343,145
عضو (همراه) 2,014,718

 


لیگ های دانش آموزی

مهلت عنوان مبلغ (ريال)
22 الی 25 فروردین 1402 تیم 4,387,500
عضو (سرپرست/عادی) 1,404,000
عضو (همراه) 2,106,000