زمان و محل برگزاری

 

رویداد بازه زمانی
ثبت نام و ارسال مدارک فنی 24 دی الی 29 اسفند 1401
تایید کمیته فنی 1 الی 21 فروردین 1402
تکمیل ثبت نام (پرداخت) 22 الی 25 فروردین 1402
تست تیم ها 5 اردیبهشت 1402
برگزاری مسابقات 6 الی 8 اردیبهشت 1402

 

مسابقات در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات برگزار خواهد شد.